Om Shreem Maha Lakshmyai Namah

Om Shreem Maha Lakshmyai Namah

Om Shreem Maha Lakshmyai Namah

 

Gebet an den göttlichen Aspekt in uns für Reichtum,

Überfluss materieller und geistiger Natur.